Privacyverklaring Stichting Desiderata ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

In dit document staat hoe de stichting Desiderata omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is met ingang van 25 mei 2018 geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dit geldt ook voor Stichting Desiderata. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of organisaties voldoen aan de AVG.

Welke gegevens worden bewaard?

Stichting Desiderata bewaart persoonsgegevens alleen wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

- Wie zich aanmeldt als lid van het genootschap, geeft uitsluitend toestemming mailberichten te ontvangen over activiteiten van Desiderata.

- Mailadressen van leden van het genootschap worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij de door Desiderata ontvangen mail uitnodigt tot correspondentie.


Wij bewaren de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Straat, postcode, woonplaats

– E-mailadres

Stichting Desiderata gebruikt geen cookies.

Bezoek aan de website van de stichting Desiderata wordt statistisch in kaart gebracht door onafhankelijke statistische software, waarop de stichting geen invloed kan noch wil uitoefenen. Deze software verwerkt bezoekersaantallen, paginabezoek, duur van bezoek etc., maar op geen enkele manier persoonsgebonden gegevens. Desiderata maakt van deze statistieken gebruik omdat de software zich in het ‘open domein’ afspeelt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Desiderata zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn eindigt op het moment dat je je uitschrijft als lid van Desiderata.